नेपाल पुलिस चालचलन प्रमाणपत्र सम्बन्धी जानकारी (Notice for Nepal Police Character Verification Report)

नेपाल प्रहरीले बिभिन्न प्रयोजनका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई पाऊ भनी निवेदन दिने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुलाई निम्न कार्यविधिका आधारमा चारीत्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गर्दछ । चारित्रिक प्रमाण पत्रको लागि आवश्यक निवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालय चालचलन शाखा वा रानीपोखरी र महाराजगंज उपशाखाहरुमा रहेको फारम वा तल दिईएको लिङ्कबाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसरी प्राप्त निवेदन फारम निवेदक आफैले भर्न सकिने छ ।

स्वदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरुका लागि
निवेदकले आफ्नो चालचलन बुझ्नको लागि प्रहारी प्रधान प्रहरी प्रधान कार्यालय चालचलन शाखा वा रानीपोखरी र महाराजगंज उपशाखाहरुमा रहेको निवेदन फारममा रु.१० को हुलाक टिकट टांसी निर्धारित समय भित्र निवेदन दिनु पर्नेछ । समय भित्र निवेदन बुझाउनेहरुको निवेदन दर्ता गरी निवेदकको अपराधिक अभिलेख जांच गर्न सोही दिन पठाइने छ । अभिलेख जांच भई निवेदनहरु फिर्ता आएपछि रुजु भई ठीक भएको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारीको दस्तखत भएपछि उक्त प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रहरु वितरणका लागि सम्बन्धित दर्ता केन्द्रहरुमा पठाइने छ र चारित्रिक प्रमाणपत्र बुझ्न निवेदक आफै उपस्थित हुनुपर्नेछ । निवेदन दिएको ३ दिन भित्र चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिने छ ।

निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु:
क) राहदानी (Passport) को सक्कल सहित प्रमाणित प्रतिलिपी थान १ ।
ख) नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी थान १ ।
ग) विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणित प्रतिलिपी थान १ ।
घ) पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो थान २ ।
ङ) कुबेतमा जाने नेपाली कामदारको लागि श्रम स्विकृती (वैदेशिक रोजगार विभागको स्विकृती तथा वर्क परमिट) को प्रमाणित प्रतिलिपी थान १ ।
निवेदन वुझाउनु पर्ने समय :- शनिवार तथा सार्वजनिक विदाका दिन वाहेक हरेक दिन विहान १०:०० बजे देखि १४:०० बजे सम्म र शुक्रबार १३:०० बजे सम्म मात्र ।

चालचलन प्रमाणपत्र सम्बन्धी जानकारी (विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुका लागि)
विदेशमा रहेका नेपालीहरुका सम्बन्धित नातेदारहरुले प्रहरी प्रधान कार्यालय चालचलन शाखामा तोकिएको निवेदन फारममा रु.१० को हुलाक टिकट टाँसी निर्धारित समय भित्र निवेदन दिनु पर्नेछ । समय भित्र निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको अपराध अभिलेख चेकजांचको लागि पठाईने छ । अपराधिक अभिलेख परिक्षण भई आएपछि ठीक रहेका पाइएमा निजलाई नेपालमा रहेको अवधि सम्मको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलव्ध गराईने छ र निवेदक स्वयं उपस्थित भई चारीत्रिक प्रमाणपत्र बुझी लानु पर्नेछ । निवेदन दिएको ३ दिन भित्र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

निवेदन साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु:
क) राहदानीको प्रतिलिपि थान १ ।
ख) नेपाल छोड्दाको Nepal Immigration Departure Stamp सहितको राहदानीको प्रतिलिपी थान १ ।
ग) नागरिकताको प्रतिलिपी थान १ ।
घ) विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रतिलिपी थान १ ।
ङ) निवेदकको नागरिकताको सक्कल सहित प्रमाणित प्रतिलिपी थान १ । (नाता खुल्ने कागजात समेत)
च) पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो थान २ ।
निवेदन वुझाउनु पर्ने समय :- शनिवार तथा सार्वजनिक विदाका दिन वाहेक हरेक दिन विहान १००० बजे देखि १४०० बजे सम्म र शुक्रबार १३०० बजे सम्म मात्र ।

फाराम डाउनलोड गर्नुहोस् यहाँ बाट :-
http://nepalpolice.gov.np/images/documents/character_forms/form-2070-11-30.doc

## Character Verification Report (for Refugees):-

Foreign national, who wishes to obtain police report, may apply for the request at the Police Headquarters, Character Verification Section, Naxal, Kathmandu, Nepal. For Refugees, they are required to present themselves with their identity document and other documents under-listed.
The request application is available at the Nepal Police Headquarters, Character Verification Section, Naxal and Nepal Police official website http://www.nepalpolice.gov.np. All details provided will be treated as confidential.
Documents to be submitted with Application
a. An attested copy of passport with arrival stamp of Nepal Immigration office while entering Nepal
b. Attested copy of the Refugee Travel Document
c. Passport size color photograph – 3 copies

Application Submission Time: 1000 hrs to 1400 hrs and 1300 hrs for Friday except Saturday and Public Holiday.

## Character Verification Report (for Foreigners):-

Foreign national, who wishes to obtain police report, may apply for the request at the Police Headquarters, Character Verification Section, Naxal, Kathmandu, Nepal. For those who are staying in Nepal, they are required to present themselves with the documents under-listed. For those who are out of Nepal, they are required to submit the documents under-listed by their representative or concern organization with their identity and letter of attorney.
The request application is available at the Nepal Police Headquarters, Character Verification Section, Naxal and Nepal Police official website http://www.nepalpolice.gov.np. All details provided will be treated as confidential.
Documents to be submitted with Application
a. An attested copy of passport with arrival stamp of Nepal Immigration office while entering Nepal
b. An attested copy of passport with departure stamp of Nepal Immigration Office while leaving Nepal (for stayed in Nepal)
c. Attested copies of the certified copies of the documents issued by the applicant’s organization
d. Passport size color photograph –3 copies

Application Submission Time: 1000 hrs to 1400 hrs and 1300 hrs for Friday except Saturday and Public Holiday.

Click Here to download the form :-
http://nepalpolice.gov.np/images/documents/character_forms/form-2070-11-30.doc

(Source: nepalpolice.gov.np)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s